A Korona megértéséről

 

 

 

Megértési küszöb

 

Gondolat ébresztőnek kívánom átadni az alábbi írásom, azoknak, akik eljutottak a saját felismeréseikben legalább odáig, hogy a magyar történelem, nem más, mint pontos mása Jézus Urunk keresztútjának. Nemzeti szintű üdvtörténelem.

És legalább hallottak a Kilenc Fátyol elméletéről, sőt, mi több, ismerik a kilenc kaput és a hozzájuk tartozó tudatossági szinteket. Esetleg, képesek azonosítani önmaguk jelenlegi pozícióját, hogy melyik fátyolnál tartanak a kilencből.

 

Vágyálmok

A magyar nemzet tagjai között egyre nagyobb számban ébrednek fel, akár gazdasági-, politikai- vagy spirituális monopóliumok struktúráiból. A korábbi „építészek”, a struktúra létrehozói és gondozói, hogy lassítsák ezt a folyamatot, profin előkészített és kommunikált gumicsontokat hajigálnak közénk. Hogy ezekre figyeljünk, és kevésbé a saját benső hangunkra.

Az egyik ilyen mesterségesen, - a mentális energiatérben, - indukált program, a Magyar Szent Korona valódi, sokdimenziós programjának és fontos szerepének az elbagatellizálása, lejáratása is. Emellett, ennek az ellenkezőjét is támogatják, minthogy a Magyar Szent Korona politikai szerepének a többségi társadalom számára kötelezővé való elfogadásának akcióit. Mit is jelent ez? Valójában diktatúrát, amely során a történelmi alkotmányra hivatkozva, úgy visszaállítani a Korona politikai hatalmát, hogy azt egyébként, a még alvó (nem felébredt) többség nem akarja.

Ugyanis, csak csekély kisebbség tart saját megértésének a fokán, akik érzékelik és tisztelik a Szent Korona Tant, vagy a Magyar Szent Korona szakrális programját, célját, működését. Bár igazuk van mindenben, de a szabad akarat univerzumában, senki, - mondom senki, - nem veheti el mások jogát a saját tapasztalásukra. Még ha az negatív tapasztalat is. Így, azt kívánni, hogy a nem tisztelők, a nem értők is önként kérjék magukra nézve a Szent Korona jogalanyiságának visszaállítását, - hiú ábránd. A fentiek okán egyrészt ellentétes a szabad akarat intézményével, tehát még a jó szándék ellenére is, ma csak diktatúrával oldható meg. Ez pedig hamis út!

Az önként szervezett koronás programok, - ha szívből jönnek létre, - segítik a többség számára azt, hogy esetleg erre is fordítson némi figyelmet, és példa a tisztelet átadására. De ha ez a cél az elméből indul, - többet árt az egész folyamatnak. Még akkor is, ha alkotmányjogi alapokon, magyarázatokkal és érzelmi (asztrális) energiaterek manipulálásával hozzák létre, innét a jobb oldalról.

Magyarul, azt kívánják kérni a többségtől, hogy olyan, - a saját megértési szintjétől sokkal magasabb szintű, - értékrendet fogadjon el sajátjaként és hivatalos, állami intézményrendszerként, amit nem is ért, és nem is tisztel.

És ha nem megy önként, majd megy erővel…. a nemzeti értelmiségi körök által, önhatalmúlag kinevezett alkotmányozó nemzetgyűlés ismételt összehívásával. Aminek sem legitimitása, sem jelentős társadalmi támogatottsága, sem rendes kommunikációja nincs jelenleg.

Én ezeket nevezem vágyálmoknak.

 

 

Irányváltás

Meglátásom szerint rossz irányból nézik sokan ezt a kérdést. Alulról felfelé. Azaz, a vágyálmokat menedzselők általában a saját, személyes tudatosságukból indulnak ki, és abban hisznek, hogy a magasabb erkölcsi, szellemi szintet tükröző Magyar Szent Korona programja fogja megoldani a térben és időben bezárt tudatosságú társadalom gondjait. Mert, hogy régen, az Apostoli Királyság idejében már megoldotta.

De fontos különbség, hogy az Apostoli Királyság idejében, mind a király, mind a nemesi családok, és mind az egész társadalom, - egy magasabb tudatosságban éltek! Ennek tükröződése volt a közerkölcs, a szakrális értékrend primátusa, és még sok más társadalomképi eredmény. Abban az időben a magyar nép törekedett arra, hogy élete minden szintjén, és minden formában kifejezze az élő Isten jelenlétének fontosságát és igényét. Tehát, nem szabad összehasonlítani a mai kor társadalom tükrét, azzal a korral!

 

 

 

A Magyar Szent Korona nem rabja a térnek és az időnek. Így, eredménytelen elvárás az, hogy bármely tér-idő korlátozottságban lévő társadalom, krízis, probléma és tudatossági hiány, - csupán a Korona miatt megoldódik. A két világot, minimum egy tudatossági szint (dimenzió) választja el egymástól!

A Korona programja és létsíkja a magasabb tudatossági mezőkben (dimenziókban) ered. Hitünk és írott mondavilágunk szerint, közvetlenül az Elsődleges Teremtőtől. Létezése és hatása kihat onnét szinte minden alsóbb szintre is, kivétel azokra az alacsony tudatszintekre, ahol nem tisztelik és nem értik! Így, a mai, háromdimenziós világ, - mivel sem nem tiszteli, sem nem érti, - nem képes hatását használni! Azaz, a Korona bőven az ötödik dimenzióban létezik, és mi, a harmadikban várjuk, hogy megdöntse a kisebbség értékrendje szerinti politikai diktatúra intézményeit, világát.

Még szájbarágósabban: itt a harmadik dimenzióban várjuk el Tőle, hogy megnyilvánuljon, miközben Ő az ötödikben kezd működni, és attól magasabb tudatszinteken.

Erre mondom azt, hogy irányváltásra lenne szükség. Nem Őt kéne lehozni a dagonyába, - hanem nekünk kéne felnőni, felemelni a tudatosságunkat az ötödikre. Nem szokás a disznók közé gyöngyöt szórni….

Ha megértjük, hogy csak „saját magunk” felemelésével beérünk a Magyar Szent Korona valódi szakrális (a tér és idő korlátozottsága feletti) terébe, akkor már nem várjuk, ennek a szakrális térnek a lehúzását az „iszapba”. Kilépünk a vágyálmok világából a magasabb tudatosságba.

Tehát ne másokat kapacitálj az alacsonyabb tudatosság terében megteremteni a magasabb tudatosságot. Azaz, ne generálj alkotmányozó nemzetgyűlést ott, és akkor, aminek nincs ebben a térben valószínűsége. Tisztában vagyok vele, hogy páran nem fogják érteni, sőt sértőnek élik meg, hiszen eddig is jó szándékkal, a nemzet megmentéséért hittek a nemzetgyűlésben. És tettek érte. De próbálj egy magasabb nézőpontból újra megfigyelni mindent, és újragondolni, a leírtak figyelembe vételével.

 

 

A Korona, mint portál

Az mára ismert tény, hogy a királykoronázás, - amennyiben a koronázás szabályos, - egyben beavatás is. Az ismert helyszín, a szertartás vezetőjének személye, és szent időben való megvalósulása, és a Magyar Szent Korona személyes jelenléte, érintése az, amikor ez megvalósult.

Mindezeken túlmenően érdemes azt is végig gondolni, hogy amikor a beavatás megtörténik, a Korona teremti annak metafizikai lehetőségét, hogy a megkoronázott király, a tudatosságát összeköti a magasabb dimenziók tudatosságával. Úgy is mondták, örök szolgálatban lenni Istennel.

A beavatás pillanatában történik valami, ami túlmutat az akadémiai vagy anyagelvű magyarázatokon is. Valódi misztérium, metafizikai esemény. A Korona ebben az esetben úgy is működik, mint egy portál, amely kaput nyit a király tudatossága száma a felsőbb tudatosság szintjeihez. Ennek okán lesz képes állandó kapcsolatban élni a felsőbb világokkal.

De milyen érvek szólnak emellett?

Segítségül Jézus Urunk példáját hozom fel. Olaszországban, Ravennában, a San Vitale templomban található freskók adnak erre magyarázatot.

 

 

 

Egy tanulmány szerint, Jézus Urunk a felemelkedésekor egy kék gömböt használt az eseményhez. Lásd: http://kozmikuskozzetetel.blogspot.hu/2016/07/komikus-kozzetetel-v4.html

Én az előbbi gondolatmenetet folytatva, kinagyítom a képet:

 

 

 

A felemelkedés alatt Jézus egy „koronát” tart a kezében. Ez nem a töviskoszorú. Az elmélet szerint ez lehet korona is, és gyűrű is. Sumér ábrázolásokon is látni ilyet, ahol „Kozmikus Szuverenitás Gyűrűje” névvel jelölik. Ez azt jelenti, hogy oda mehet, ott lehet, azt csinálhat, amit és ahol csak akar. Rendelkezni fog azzal a csengő vibrációval, ami szuverén lénnyé és kozmikus lénnyé teszi.

Tehát a korona, megjelenik a felemelkedés folyamatában. És mint portál, nyit ajtót a magasabb tudatosság, létsík, dimenzió felé. Amennyiben igaz ez az elmélet, akkor nekünk is tovább kell gondolnunk a Magyar Szent Korona eddig ismert lehetőségeit, és megvizsgálni a portál funkció valószínűségét. Sőt, megnézni, hogy milyen konkrét köze van a felemelkedéshez! Főként nekünk, akik vallják az üdvtörténelmi szerepét és működését.

És belépni a Korona tudatossági terébe, hogy a saját felemelkedésünk fonalát tovább figyeljük. Aztán belépjünk abba.